Cumartesi, Aralık 9
Shadow

İNCİRLİOVA ACARLAR, ARPADERE, ARZULAR, DEREAĞZI, KARABAĞVE SINIRTEKE MAHALLELERİNDE BETON PARKE TAŞI DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ İNCİRLİOVA BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNCİRLİOVA ACARLAR, ARPADERE, ARZULAR, DEREAĞZI, KARABAĞVE SINIRTEKE MAHALLELERİNDE BETON PARKE TAŞI
DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ
İNCİRLİOVA BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İncirliova Acarlar, Arpadere, Arzular, Dereağzı, Karabağ ve Sırarteke Mahallelerinde Beton Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN                                                                             : 2023/1013018
 
1-İdarenin
<![if !vml]><![endif]>
İNCİRLİOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET PROF. DR TÜRKAN SAYLAN CAD. 45 09600 İNCİRLİOVA/AYDIN 02565851224 – 2565851225
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
 
 
<![if !vml]><![endif]>: İncirliova Acarlar, Arpadere, Arzular, Dereağzı, Karabağ ve Sımrteke Mahallelerinde Beton Parke Taşı Döşenmesi Yapım İşi
: 15.500,00 m2 Beton parke taşı malzemeli döşenmesi yapım işi Ayrıntık bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokumam içinde bulunan idari şartnameden ulaşdabiiir.
: İncirliova Acarlar, Arpadere, Arzular, Dereağzı, Karabağ ve Sımrteke Mahalleleri
: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapdarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
<![if !supportLists]>a)     <![endif]>İhale (son teklif verme) tarih ve saati                 : 13.10.2023-14:30
<![if !supportLists]>b)     <![endif]>İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin : İncirliova Belediyesi Meclis Salonu 1. Kat açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
<![if !supportLists]>4.1.     <![endif]>İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
<![if !supportLists]>4.1.2.     <![endif]>Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
<![if !supportLists]>4.1.2.1.     <![endif]>Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
<![if !supportLists]>4.1.3.     <![endif]>Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
<![if !supportLists]>4.1.4.     <![endif]>Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mail yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
<![if !supportLists]>4.3.1.     <![endif]>İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
<![if !supportLists]>4.4.      <![endif]>Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
<![if !supportLists]>4.4.1.     <![endif]>Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği”nde yer alan (A) Alt Yapı İşlerinden A (V) Grubundaki Karayolu işleri Benzer İş Olarak kabul edilecektir.
<![if !supportLists]>4.4.2.     <![endif]>Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diploması
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
<![if !supportLists]>6.     <![endif]>İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
<![if !supportLists]>7.     <![endif]>İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
<![if !supportLists]>8.     <![endif]>Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
<![if !supportLists]>9.     <![endif]>İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
<![if !supportLists]>10.     <![endif]>Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
<![if !supportLists]>11.     <![endif]>İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
<![if !supportLists]>12.     <![endif]>Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
<![if !supportLists]>13.     <![endif]>Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
<![if !supportLists]>14.     <![endif]>Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
<![if !supportLists]>15.     <![endif]>Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.