Cuma, Aralık 8
Shadow

ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR
SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TS EN 197-1 CEMI 425R PORTLAND DÖKME ÇİMENTO ALIMI 2023 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1008101
1-İdarenin
a) Adı
:
SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
KONAK MAHALLESI SARAÇLAR CADDESI 21 09200 SÖKE/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
2565182311 – 2565182093
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımına) Adı
:
TS EN 197-1 CEMI 425R PORTLAND DÖKME ÇİMENTO ALIMI 2023
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
600 TON DÖKME ÇİMENTO ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
SÖKE BELEDİYESİ BAĞARASI KAVŞAĞINDAKİ ŞANTİYE İLE ARITMA TESİSİ YANINDA BULUNAN PARKE ŞANTİYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İHALE KAPSAMINDAKİ DÖKME ÇİMENTONUN TAMAMI SÖZLEŞME SÜRESİ OLAN 50 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İHTİYAÇ MUKABİLİNDE PEYDER PEY TESLİM ALINACAKTIR. İDARE İSTEDİĞİ MİKTARDA ÇİMENTOYU YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK TALEP EDEBİLİR. YÜKLENİCİ İDARENİN ÇALIŞMA SAATLERİNE VE GÜNLERİNE HİÇBİR HAK TALEP ETMEDEN UYMAK ZORUNDADIR. BELEDİYEMİZ BAĞARASI KAVŞAĞINDA VE ARITMA TESİSİ YANINDA BULUNAN PARKE ŞANTİYESİNE TESLİM EDİLEN MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ NİTELİK VE ŞARTLARA UYGUN OLARAK SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 2 (İKİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MESAİ SAATLERİ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi
:
SÖZLEŞMENİN İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN 3 (ÜÇ) GÜN İÇİNDE BAŞLANACAKTIR
3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
13.10.2023 – 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
SÖKE BELEDİYESİ MECLİS SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
A) İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ SANAYİ SİCİL BELGESİ
B) İSTEKLİNİN ÜYESİ  OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLEN KAPASİTE RAPORU
C) İSTEKLİNİN  KAYITLI OLDUĞU  MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
D) İSTEKLİNİN ADINA VEYA ÜNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ
İSTEKLİ İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİSİNİ SUNARAK TEVSİK EDECEKTİR. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
ALINACAK ÇİMENTONUN TS EN 197-1 CEMI 42.5R STANDARTLARINA UYGUN OLDUĞUNA DAİR BELGE SUNULACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.